ใบรับรองการทดสอบและรับรองช่างเชื่อม

              

นายฉันติชัย พองพรม พนักงานลองเวลของเราได้ใบรับรองการทดสอบและรับรองช่างเชื่อม ตามมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติซึ่งแบงเปน 3 ระดับ 
     ระดับ 1 เปนการเชื่อมตอตัวที
     ระดับ 2 เปนการเชื่อมแผนตอชน 
     ระดับ 3 เปนการเชื่อมทอตอชน
และทดสอบตามมาตรฐานสากล EN287-1 (European norm) ซึ่งเปนมาตรฐานสําหรับรับรองชางเชื่อม ดำเนินการทดสอบโดยศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑ สมุทรปราการ


Awarded the Diploma of International Fillet Welder

                INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING Having met the Education and Training requirements of IIW Guideline 'International Welder' and by examination having satisfied the Examination Board of the IIW Authorised National Body.  

Mr.Chuntichai PONGPROM is hereby awarded the diploma of INTERNATION FILLET WELDER. 

Diploma N ํ IFW-111-1.1-TH-0018


             นายฉันติชัย  พองพรม  ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างเชื่อมทิก(สแตนเลส) ระดับ1 ทดสอบโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 


     นายฉันติชัย  พองพรม  ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างเชื่อมแม๊ก ระดับ1 ทดสอบโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 


             ใบรับรองช่างเชื่อม นายฉันติชัย พองพรม พนักงานลองเวลได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน เชื่อมทิก ประเภทวัสดุ อลูมิเนียม

        Regional 1 Institute for skill Development, Samutprakan
        TCIW-NISC-PW-141-22-0001/2014

Copyright © 2018 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.