ลองเวลสนับสนุนเครื่องเชื่อมเพื่อใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ

ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559

ณ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

Copyright © 2018 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.